• Facebook Black Round
  • Twitter Black Round
  • Instagram - Black Circle

© 2017 כל הזכויות שמורות ליעל תבור

בעיות ופתרונות

המגפה של המאה ה-21 המונעת מילדים רבים מלמצות את הפוטנציאל שלהם

שכיחות הפרעה זו היא כ 3% - 10% לפי מחקרים שונים. במדינות מערביות שונות אף יכולה להגיע לשכיחות של 12.5%. אבחון התופעה מתחיל בדיווח של ההורים, המשפחה ובית הספר – המסגרות החינוכיות. ניתן לראות שכיחות גדולה יותר של הפרעה זו אצל בנים ביחס של 1:4. ייתכן שהפער נובע מכך שאצל בנים ההפרעה משולבת יותר בהפרעת הי...

Please reload