• Facebook Black Round
  • Twitter Black Round
  • Instagram - Black Circle

© 2017 כל הזכויות שמורות ליעל תבור

בעיות ופתרונות

הסוד בהתמודדות טמון במודעות לבעיה והבנתה. כשאנו מזהים את נטייתנו לטעות וכיצד הטעויות המבניות משבשות את שיקול הדעת שלנו, קל לנו יותר להתמודד איתם.

מהם עיוותי חשיבה?

כולנו חווים עיוותי חשיבה מפעם לפעם. עיוות חשיבה הוא הטייה חשיבתית אשר גורמת לנו לפרש את המציאות בצורה שאיננה תואמת.

לאותו האירוע אנשים שונים יגיבו באופן שונה – כתלות באופן בו הם מפרשים את הסיטואציה וכתל...

Please reload